ALGEMENE VOORWAARDEN

The Fenix Group
Nieuwe Haven 27 A
1411 SG Naarden
Postbus 1546, 1200 BM Hilversum

Ingeschreven bij de KvK  onder de naam AVB administratiegelden
KVK nummer 57685037
BTW nummer NL810818176B01

info@TheFenixaGroup.nl
www.TheFenixGroup.nl

Hierna te noemen: “TFG” en te bereiken onder het telefoonnummer 035-2030006.

Wij hebben de voorwaarden uiteengezet waaronder wij u toegang geven tot onze Websites (diensten-,producten- & partnerwebsites) en onze Apps en alle producten of diensten die we aanbieden via onze Websites of onze Apps.

Lees voordat u onze Websites of Apps gaat gebruiken deze voorwaarden aandachtig door, voor zover ze van toepassing zijn op het gebruik van onze Websites en onze Apps.

Wij raden aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op het gebruik van onze Websites (diensten,product & partnerwebsites) en onze Apps:

Door onze Websites of Apps te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert en dat u overeenkomt om eraan te voldoen.
Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze Websites (diensten,product & partnerwebsites) of onze Apps.

Voorwaarden

Artikel 1: Opdracht

1.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en TFG komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een schriftelijke akkoordverklaring afgeeft aan TFG waaronder mede wordt begrepen een elektronische bevestiging aan TFG tot aanvaarding van het aanbod. De aanvaarding geschiedt krachtens internet dan wel indien reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen. TFG is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd. In dezen zullen reeds verrichte werkzaamheden in beginsel niet bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.2 Alle aan TFG verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met TFG en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij TFG werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

1.3 Aan TFG verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van TFG, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door TFG opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door TFG zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes van TFG

2.1 Door TFG gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door TFG.

2.2 Alle door TFG genoemde tarieven zijn excl btw.

Artikel 3: Communicatie

3.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan TFG heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht TFG heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

3.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door TFG verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door TFG gegeven advies.

3.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan TFG heeft bekend gemaakt, mag TFG erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Het voor haar dienstverlening aan TFG toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever te betalen vergoeding voor de TFG Pakketten en zijn op voorhand reeds bij Opdrachtgever bekend.

4.2 TFG is gerechtigd overeengekomen tarieven jaarlijks te verhogen.

4.3 Facturen van TFG dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door TFG voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk door partijen anders is overeengekomen dan op de factuur anders vermeldt.

4.4 Voorkeur TFG gaat uit naar automatische incasso. Hiertoe zal Opdrachtgever aan TFG een zakelijke doorlopende machtiging tot bankafschrijving afgeven.

4.5 Verrekening door Opdrachtgever van door TFG voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door TFG uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.6 Indien opdrachtgever de door TFG in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan TFG te voldoen kan TFG de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

4.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8  Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van TFG aanleiding geeft, is TFG bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Informatie van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan TFG die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

5.2 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan TFG verschafte informatie.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart TFG te allen tijde voor onjuiste mededelingen op het Platform welke voor risico en rekening van Opdrachtgever dienen te komen omdat deze ze zelf heeft geüpload of heeft geplaatst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van TFG

6.1 Iedere aansprakelijkheid van TFG alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, is beperkt tot het bedrag van de gedeclareerde opdrachtsom met een maximum van € 5.000,-.

6.2 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6.3 TFG is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen en/of informatie op de website.

6.4 TFG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door TFG gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door TFG kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

6.5 TFG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan TFG verzonden (email)berichten TFG niet hebben bereikt.

6.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van TFG voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

6.7 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met TFG indien TFG zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 TFG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor TFG redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van TFG ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

7.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van TFG geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van TFG kan worden gevergd.

Artikel 8: Bescherming persoonsgegevens

8.1 Door opdrachtgever aan TFG verstrekte persoonsgegevens zullen door TFG niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover TFG op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

8.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van TFG of een aan TFG gelieerde onderneming zal TFG de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 9: Verval van recht

9.1 Klachten met betrekking tot door TFG verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van TFG, te worden ingediend bij TFG. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

9.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door TFG verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 10: Diversen

10.1 Op alle door TFG uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen TFG en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt  van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

10.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden TFG slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen TFG en opdrachtgever zijn overeengekomen.

10.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

10.5 TFG is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval TFG tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door TFG genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.